Κατηγορία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

0

Επιπτώσεις της εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία

Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται οι ενδεχόμενες επιπτώσεις της υδραυλικής ρωγμάτωσης στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Τα ποσοτικά δεδομένα και οι ποιοτικές επιπτώσεις προέρχονται από...

0

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 σχετικά µε τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου στο περιβάλλον (2011/2308(INI))

Περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου. Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 σχετικά µε τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού...